Wycena nieruchomości

Świadczymy kompleksowe usługi z zakresu wyceny nieruchomości (gruntów, nieruchomości mieszkaniowych i komercyjnych) na rzecz osób fizycznych i prawnych, instytucji sektora publicznego i finansowego oraz kancelarii prawnych i komorniczych.wycena nieruchomości Konin

Wycena nieruchomości – definicja

Wycena nieruchomości to zgodnie z ustawą o gospodarce nieruchomościami, postępowanie, w wyniku, którego dokonuje się określenia wartości nieruchomości. Ze względu na tę samą ustawę – określenia wartości nieruchomości dokonuje rzeczoznawca majątkowy – którym jest osoba fizyczna posiadająca uprawnienia zawodowe w zakresie szacowania nieruchomości, nadane w trybie przepisów zawartych w wyżej wymienionej ustawie. Zatem koszt usługi ustalamy głównie na podstawie pracochłonności realizowanej wyceny. Dlatego warto się upewnić czy osoba proponująca wykonanie wyceny znajduje się w rejestrze rzeczoznawców majątkowych prowadzonym przez właściwego ministra. 

Pojęcie wartości nieruchomości

(Zgodnie z Art.151. Ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami)

 1. Wartość rynkową nieruchomości stanowi szacunkowa kwota, jaką w dniu wyceny można uzyskać za nieruchomość w transakcji sprzedaży zawieranej na warunkach rynkowych pomiędzy kupującym a sprzedającym, którzy mają stanowczy zamiar zawarcia umowy, działają z rozeznaniem i postępują rozważnie oraz nie znajdują się w sytuacji przymusowej.
 2. Wartość odtworzeniowa nieruchomości jest równa kosztom jej odtworzenia, z uwzględnieniem stopnia zużycia.
 3. Wartość katastralną nieruchomości stanowi wartość ustalona w procesie powszechnej taksacji nieruchomości.

Co wpływa na wartość nieruchomości?

Wartość nieruchomości określana jest na podstawie wielu czynników. Do najważniejszych z nich należą:

 • lokalizacja i otoczenie (np. lokale z łatwym dostępem do: transportu publicznego, terenów zielonych, a także te znajdujące się bliżej centrum miast – mają zwykle wyższą wartość rynkową);
 • rodzaj i przeznaczenie (czy jest to np. lokal użytkowy lub usługowy, jaki rodzaj działalności można realizować na tej nieruchomości);
 • stan prawny (ustalenie przez rzeczoznawcę majątkowego: informacji zawartych w księdze wieczystej, zapisów planów miejscowych, stwierdzenie ewentualnych obciążeń innymi prawami).
 • stan techniczny (uwzględnia: wiek budynku, powierzchnia, rodzaje instalacji, typ ogrzewania, rozkład pomieszczeń, energooszczędność budynku, koszty eksploatacji).

Wycen dokonujemy dla celów:

 • sprzedaży lub nabycia,
 • podziału majątku,
 • skarbowo–podatkowych (darowizn, spadków),
 • zabezpieczenia wierzytelności kredytodawcy,
 • wkładów niepieniężnych do spółek,
 • ustalenia wartości środków trwałych do amortyzacji,
 • przekształceń użytkowania wieczystego w prawo własności,
 • ustalenia stawek czynszów dzierżawnych,
 • ustalenia i aktualizacji opłat za użytkowanie wieczyste,
 • dla potrzeb rewindykacji nieruchomości,
 • odszkodowań za wywłaszczone nieruchomości pod cele publiczne,
 • wynagrodzenie z tytułu służebności przesyłu,
 • wynagrodzenia za bezumowne korzystanie z nieruchomości,
 • innych celów szczególnych.

Analizy

Wykonujemy analizy i charakterystyki rynku obejmujące m.in:

 • Analizy kształtowania się cen transakcyjnych nieruchomości na rynku lokalnym.
 • Analizy kształtowania się stawek czynszów dzierżawnych lub czynszów z umów najmu powierzchni mieszkalnych oraz komercyjnych, odnotowanych na rynku lokalnym.
 • Inne analizy i charakterystyki wykonywane na potrzeby indywidualnego inwestora.

Realizacja wyceny

Naszym Klientom i Partnerom gwarantujemy profesjonalną i kompleksową obsługę, a także satysfakcję ze współpracy. Wycena nieruchomości dokonywana jest przez Rzeczoznawcę Majątkowego posiadającego wymagane uprawnienia. Dodatkowo – odpowiedzialność cywilna TAKSATOR Bartosz Glazer w związku z realizacją umów wyceny nieruchomości, objęta jest Ubezpieczeniem OC. W związku z tym interesy Klienta są dodatkowo zabezpieczone. 

Wycenę nieruchomości sporządzamy przede wszystkim w formie operatów szacunkowych (zgodnie z wymogami obowiązujących przepisów prawa), będących opracowaniami w formie pisemnej. Dodatkowo na życzenie Klienta udostępniamy wersję elektroniczną operatu szacunkowego.

Jednocześnie dla indywidualnych potrzeb Klientów sporządzamy również wyceny w formie uproszczonej opinii o wartości nieruchomości nie będącej operatem szacunkowym (zgodnie z Ustawą o gospodarce nieruchomościami). Z pewnością nie każdy Klient potrzebuje wyceny w formie operatu szacunkowego.

Jeżeli chodzi o terminy realizacji usługi – wycena nieruchomości – te ustalamy indywidualnie dla każdej wyceny lub opinii – ponieważ czas wykonania usługi zależny jest od stopnia trudności oraz czasochłonności zlecenia.

Cennik usługi – wycena nieruchomości

Koszt usługi wyceny nieruchomości jest uzależniony od specyfiki szacowanej nieruchomości, jej rodzaju i charakteru, kosztu uzyskania potrzebnych do wyceny dokumentów, ewentualnej konieczności wykonania inwentaryzacji, a także od celu wyceny. Dlatego też koszt usługi każdorazowego zlecenia wyceny jest ustalany indywidualnie po uwzględnieniu wymienionych wcześniej czynników. Zatem koszt usługi ustalamy głównie na podstawie pracochłonności realizowanej wyceny (oraz ponoszonych przez biuro kosztów).

Przydatne linki związane z wyceną nieruchomości:

Polska Federacja Stowarzyszeń Rzeczoznawców Majątkowychhttps://www.pfsrm.pl
Lista rzeczoznawców majątkowych, którzy zdali egzamin z zakresu wycena nieruchomości dla potrzeb zabezpieczenia wierzytelności bankowychhttps://www.zbp.pl/dla-bankow/finansowanie-nieruchomosci/lista-r-m
Rejestr Rzeczoznawców Majątkowychhttp://mib.gov.pl/2-rejestr_rzeczoznawcow_majatkowych.htm
Podsystem Dostępu do Centralnej Bazy Danych Ksiąg Wieczystychhttp://ekw.ms.gov.pl
Potrzebujesz informacji?
Scan the code